HOTLINE: +66 (0)2 618 516 8

บางกอกเรนโบว์

 บางกอกเรนโบว์ (Bangkok Rainbow Organization : BRO) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร (Non Profit Organization) เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือน พฤษภาคม 2545 โดยกลุ่มเพื่อนที่มีจิตอาสาในการทำงานเพื่อสร้างสรรค์สังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้สังคมไทยมีความเข้าใจผู้ติดเชื้อเอดส์และมีความเข้าใจเรื่องเพศวิถีที่ถูกต้อง โดยนำเสนอข้อมูลและกิจกรรมสร้างสรรค์ผ่านสื่อต่าง ๆ  ผ่านการทำงานร่วมกับเครือข่ายด้านเอดส์และเพศวิถี เด็กและเยาวชน สิทธิมนุษยชน ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก

งานบริการทางสังคม

  1. รณรงค์ป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเพศวิถี
  2. ให้คำปรึกษาเรื่องเพศวิถีในกลุ่มเยาวชนและครอบครัว  
  3. ต่อต้านการเลือกปฏิบัติทางเพศและปกป้องสิทธิของกลุ่มเพศวิถี
  4. อบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์และเพศวิถีแก่เยาวชนในสถานศึกษา
  5. สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลด้านเพศวิถีผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์และสื่อมวลชน
  6. บริการตรวจหาเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ฟรีโดยไม่ถามชื่อสำหรับกลุ่มเพศวิถี (โดยวิธีส่งต่อไปยังคลีนิกเฉพาะกลุ่ม เช่น คลีนิกสุขภาพชาย หรือ คลีนิกชุมชนสีลม)
  7. ศูนย์ข้อมูลด้านเพศวิถีสำหรับสื่อมวลชน นักวิชาการ และนักวิจัย

องค์กรบางกอกเรนโบว์   ดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมภายใต้การสนับนุนของสมาชิกและอาสาสมัคร
โดยท่านสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
สถานที่ติดต่อ


218/16 ซอยประดิพัทธ 18 ถนนประดิพัทธ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2618-5168,089 662 1112
อีเมล์ [email protected]

ร่วมสมทบทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ได้ที่
องค์กรบางกอกเรนโบว์" บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 069-1-05922-5
ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยอาคารเอ็กซิม

สายด่วนให้คำปรึกษาเรื่องเอดส์และความหลากหลายทางเพศ
0-2618-5168, 089-6621112 (10.00 -  18.00 น. ทุกวัน)

Discover Gay Thailand on Pinktrails.com

ล็อกอิน