HOTLINE: +66 (0)2 618 516 8

“คลินิกนิรนาม” ที่คลายกังวลของคนกลัวเอดส์

คลินิกนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เป็นคลินิกนิรนามสมบูรณ์แบบแห่งแรกที่ตั้งขึ้นในประเทศไทยและทวีปเอเชียที่บริการให้คำปรึกษา แนะนำและตรวจหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจแก่ประชาชนทั่วไป และแก่บุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยง โดยมีการรักษาความลับของผู้ที่มาใช้บริการอย่างดีที่สุด (เพราะไม่ต้องแจ้งชื่อและที่อยู่ของผู้ตรวจ) มีการให้คำปรึกษาแนะนำที่ดีทั้งก่อนและหลังการตรวจ เพื่อให้ผู้มารับบริการสามารถเข้าใจการตรวจอย่างถูกต้อง คลินิกนิรนาม ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2534 ซึ่งเดิมที่ทำการอยู่ที่สถานเสาวภา ปัจจุบัน ได้ย้ายที่ทำการมา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 (บีทีเอสราชดำริ) 

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน 15 ปีที่ผ่านมา คลินิกนิรนาม เป็นที่รู้จักแพร่หลายของประชาชนทั่วไป ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด มีผู้มาใช้บริการประมาณวันละ 70-80 คน หรือประมาณปีละ 20,000 คน คนที่ยังไม่ติดเชื้อก็จะได้รับข้อมูลและการให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ขึ้นมาภายหลัง คนที่ติดเชื้อแล้วจะได้รับข้อมูลในการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี สามารถมีชีวิตอยู่ได้ยืนนาน 

                ในปี พ.ศ.2548 คลินิกนิรนามได้ดำเนินการการตรวจวัณโรคแฝง ซึ่งเป็นการตรวจเพื่อป้องกันการเกิดวัณโรคในผู้ที่มีการติดเชื้อเอชไอวีอยู่แล้วซึ่งมีโอกาสในการก่อเกิดโรค ได้สูงกว่าในคนที่ไม่มีการติดเชื้อ มีการให้ยาเพื่อป้องกันการเกิดของวัณโรคที่แฝงอยู่ในผู้ติดเชื้อ ซึ่งช่วยความเสี่ยงต่อการเกิดวัณโรคแฝงในผู้ติดเชื้อได้ ปัจจุบันมีผู้มารับบริการตรวจวัณโรคแฝงประมาณเดือนละ 300-400 ราย อีกทั้งทางคลินิกนิรนามได้จัดให้มีคลินิกปรึกษาโรคผิวหนังและคลินิกสุขภาพสตรี การตรวจมะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากทวารหนัก และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ เช่น หนองใน ซิฟิลิส เป็นต้น สำหรับคนไทย – การตรวจฟรีและเป็นความลับ

ขั้นแรก : ลงทะเบียน และรับบริการให้คำปรึกษา "ก่อน" การตรวจเลือด

                เมื่อท่านเดินทางมาถึงคลินิกนิรนาม (ไม่ต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า) เพียงไปที่ช่องลงทะเบียน กรอกแบบฟอร์ม และนำไปให้เจ้าหน้าที่ พร้อมบัตรประชาชน พร้อมจ่ายเงิน 20 บาทค่าทำบัตร จากนั้นจะได้รับบัตรคิว ข้อมูลของท่านที่ลงทะเบียนน้ันจะถูกเก็บเป็นความลับ และเมื่อถึงคิวของท่าน เจ้าหน้าที่จะเชิญท่านเข้าไปในห้องให้คำปรึกษา เจ้าหน้าที่จะสอบถามและให้คำปรึกษา "ก่อน" ที่จะตรวจเลือด ข้อมูลจากการสอบถามพูดคุยจะถูกเก็บเป็นความลับ และไม่มีการตัดสินใดๆ จากเจ้าหน้าที่ ถึงความประพฤติหรืออัตลักษณ์ ดังนั้นท่านจึงสบายใจได้และสามารถตอบคำถามตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง ท่านควรใช้โอกาสนี้ ในการพูดคุยถึงข้อสงสัยในใจ เพื่อเราจะสามารถป้องกันและรู้ทันในอนาคต ขั้นตอนการให้คำปรึกษาประมาณ 10 นาที ส่วนคิวนั้น แล้วแต่จำนวนผู้มาเข้ารับบริการ

ขั้นที่สอง : การตรวจเลือด

                สำหรับการตรวจเลือด เจ้าหน้าที่จะเชิญท่านไปนั่งรอที่หน้าห้องตรวจ จนกว่าคิวของท่านจะถูกเรียก และเมื่อถึงคิวของท่านแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะทำการเจาะเลือดที่แขนด้านในใส่หลอด โดยไม่มีการเขียนชื่อ แต่จะเป็นการระบุหมายเลข อุปกรณ์และเข็มจะใช้ของใหม่ทั้งหมด เจ้าหน้าที่มีความชำนาญ เจาะอย่างรวดเร็วและไม่เจ็บตัว จบด้วยการปิดสำลีที่แขนของท่าน และขั้นตอนนี้จะใช้เวลาเพียง 3 นาที

ขั้นสุดท้าย : รับผลเลือด และรับคำปรึกษา "หลัง" การตรวจ

                ประมาณ 1 ชั่วโมงหลังจากการเจาะเลือด ท่านสามารถมายื่นบัตรรอรับผลได้ โดยเจ้าหน้าที่จะเชิญเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาท่านเดิม เพื่อรับผล โดยท่านจะเลือกรับผลแบบพิมพ์หรือไม่พิมพ์ผลออกมาก็ได้ และเจ้าหน้าที่จะคุยกับท่านอีกเพื่อแนะนำการมีเพศสัมพันธ์แบบปลอดภัย 
ข้อสำคัญของระยะฟักตัว ก่อนมาเข้ารับบริการ

                ช่วงระยะเวลาระหว่างการติดเชื้อเอชไอวี และเวลาที่แอนติบอดีในร่างกายต้านเชื้อเอชไอวี ที่สามารถตรวจเลือดหาเชื้อได้นั้น เราเรียกว่า ระยะฟักตัว ซึ่ง 99% ของผู้มีเชื้อเอชไอวี ร่างกายจะต้านเชื้อและปรากฏให้เห็นจากการตรวจหลังจากระยะเวลา 3 เดือนไปแล้ว อย่างไรก็ดี ปัจจุบันเรามีการตรวจแอนติบอดี ที่มีประสิทธิภาพกว่าเมื่อก่อน คือเราจะสามารถตรวจหาเชื้อได้ภายในเวลา 30 วัน หลังจากได้รับเชื้อเอชไอวี ดังนั้น หากท่านมีความเสี่ยงและอยากเข้ามารับการตรวจ ก็สามารถมาได้เลยในช่วงเดือนแรก แต่ว่าจะต้องมาตรวจซ้ำอีกครั้งหลัง 3 เดือนไปแล้ว

รายละเอียดบริการ / เวลาเปิดบริการ / อัตราค่าบริการ

1.ตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี                
จ-ศ. 7.30-18.00น./ส. 7.30-15.00น.
- ตรวจแบบทราบผล ทันที 200 บาท (ตรวจแบบนิรนาม) ** หากท่านนำบัตรประชาชนมา และใช้สิทธิ์ประชาชนไทย ตรวจฟรี โดยเสียค่าทำบัตรเพียง 20 บาท ** (รู้ผล 1 ชั่วโมง)
- ตรวจด้วยวิธี DNA-PCR  1,500 บาท  (รู้ผล 1 สัปดาห์)
2.ตรวจระดับภูมิคุ้มกันซีดีสี่  (CD4)           
จ-ศ. 7.30-15.00น./ส. 7.30-11.00น.        
- ค่าบริการ 300 บาท (รู้ผล 2 วันทำการ)

โทรสอบถามเส้นทางและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2564 1079

Add comment

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Discover Gay Thailand on Pinktrails.com